czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A
Ochrona Danych Osobowych
Klauzula informacyjna
2018-06-01
 
Szanowni Państwo,
W dniu 25 maja 2018r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO). W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust. 1 i ust.2
uprzejmie informujemy, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wolsztynie, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn, tel. 68 384-20-82, e-mail: ppppwolsztyn@wp.pl 
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Marcin Kosicki. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@presstu.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w celu realizacji zadań określonych w ustawie Prawo oświatowe oraz przepisów wykonawczych.
 4. Dostęp do Państwa danych osobowych posiadają upoważnieni pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolsztynie, podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do ich przetwarzania, z respektowaniem wszelkich praw osób fizycznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 201 lr. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 nr 14 poz. 67 z póź. zm.).
 7. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści sowich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych (realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie, których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m.in. z zasadami archiwizacji).
 8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, to przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano przez jej cofnięciem.
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji zadań przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wolsztynie i wynika z przepisów prawa.
 11. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

<- powrót
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. 5-go Stycznia 5,
(budynek Starostwa "B" - parter)
64-200 Wolsztyn

ppppwolsztyn@wp.pl

adres skrytki na platformie e-puap:
/ppppwolsztyn/SkrytkaESP

tel./fax +48 68 384 20 82


 liczba odwiedzin: 43695      online: 1